Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French German Greek Haitian Creole Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese

Při úpravě vody je nutno zohlednit požadavky výrobce kotle na kvalitu napájecí a přídavné vody. Pokud takové požadavky výrobce kotle nemá, platí požadavky normy ČSN 07 7401 „Voda a pára pro tepelná energetická zařízení".
Úprava napájecí a přídavné vody pro parní kotelnu spočívá podle kvality surové vody nejčastěji  v těchto třech stupních:

 • odstranění tvrdosti – změkčení vody na katexovém změkčovacím filtru
 • termické odplynění
 • chemická úprava vody, tj. dávkování chemikálií, jehož  účelem je další chemické odplynění,  alkalizace a úprava  pH vody.

Voda ošetřená inhibitory koroze je kapalina rizikové třídy č. 4 a podle evropské normy EN 1717 musí být oddělena od řádu pitné vody bezpečnou armaturou. Požadavkům normy vyhoví např.oddělovací člen -  potrubní oddělovač BA.
Technické údaje: viz kat. list potrubní oddělovač BA.

1. Změkčování vodyazd

V první řadě je normou požadována minimální zbytková tvrdost napájecí vody, které dosáhneme změkčením vody na  katexovém změkčovacím filtru. Na změkčování přídavné vody v parní kotelně se doporučuje zařadit automatické změkčovací filtry duplexní  AZD, které zajistí nepřetržitou dodávku změkčené vody. Zařízení je tvořena dvěma nádobami změkčovače, ovládací ventil zahájí a provede regeneraci změkčovací pryskyřice ve vyčerpané nádobě automaticky, vždy po protečení nastaveného množství vody, a mezitím zajišťuje dodávku upravené vody z druhé nádoby.
Pro instalaci změkčovacího filtru je zapotřebí:

 • přívod vody G1", přetlak 3-6 bar, maximální teplota 40°C
 • odpad do kanalizace, hltnost cca 1 m3 / hod.
 • elektrická instalace 230 V / 50 Hz,  příkon zařízení je 5W.

Podmínkou správného provozu  je zvolit dostatečnou  velikost změkčovače. Tabulka udává množství vody v m3, kterou jednotlivé typy automatických změkčovačů AZDxx upraví mezi dvěma regeneracemi při různé tvrdosti vody.  Toto množství by mělo pokrýt  dobu potřebnou pro rozpuštění příslušného množství regenerační soli.

Tvrdost vody (mmol/l) AZD150 AZD160 AZD200 AZD210 AZD220 AZD250 AZD260 AZD300 AZD350 AZD360
2 3,8 5,3 7 8,7 10,5 14 17,5 19 26 28
2,5 3 4,2 5,6 7 8,4 11,2 14 15,2 20,8 22,4
3 2,5 3,5 4,6 5,8 7 9,3 11,6 12,6 17,3 18,6
3,5 2,2 3 4 5 6 8 10 10,8 14,8 16
4 1,9 2,6 3,5 4.3 5,2 7 8,7 9,5 13 14

Technické údaje automatických duplexních změkčovačů: katalogový list AZD
 
Základem napájecí vody parního kotle je vratný kondenzát, přídavná voda má sloužit jen k doplňování ztrát. K zajištění bezpečnosti provozu je výhodné také veškerý vracený kondenzát změkčovat katexovým změkčovačem s předřazeným pískovým filtrem. Teplota kondenzátu vyžaduje, aby tyto filtry byly vyrobeny z oceli - můžeme je nabídnout na základě konkrétního zadání.

2. Dávkování chemikálií

Voda pro napájení má být termicky odplyňována a dále upravována přísadami chemikálií - inhibitorů, které zajistí další chemické odplynění a antiinkrustační a anitikorozivní hodnoty napájecí vody.

Chemické odplynění
Pokud není parní  kotelna vybavena napájecí nádrží s termickým odplyňovačem, je třeba přistoupit k chemickému odplynění napájecí vody dávkováním dezoxygenačního prostředku, např. inhibitoru  APT 80358, stabilizovaného roztoku na bázi siřičitanu sodného, který nepodléhá znehodnocování stáním v zásobní nádobě.

Alkalizace vodyalkalizace vody

Norma předepisuje úpravu pH a alkalizaci vody, aby byl materiál kotle chráněn před korozí. Doporučujeme použití komplexního tekutého inhibitoru  APT80356  na bázi fosforečnanů a dispergantů.  Korekční chemikálie se dávkují  do odplyněné napájecí vody nebo přímo do kotle, nikdy ne před termický odplyňovák.

Pro lepší regulaci chemických parametrů napájecí a kotelní vody se každý z reagentů  dávkuje samostatně, automaticky pomocí elektromagnetických dávkovacích čerpadel HC997, která mohou pracovat ve dvou režimech:

 • kontinuálně  - dávkovací čerpadla se budou spouštět zároveň s podávacím čerpadlem napájecí vody
 • proporcionálně – dávkovací frekvence čerpadla je řízena externím signálem z MaR nebo impulsem od vodoměru instalovaným v potrubí přídavné  vody. Dávkovací čerpadlo je vybaveno násobícím a dělícím modem impulsů, což umožňuje široké možnosti nastavení dávkovaného množství, přesně podle potřeb příslušného provozu.

Technické údaje:
viz katalogový list HC997 dávkovací čerpadla
viz katalogový list HC997-xx proporcionální dávkovací čerpadlo

Pro usnadnění montáže nabízíme pro proporcionální dávkování chemikálií dávkovací bloky DB, kde v rámu svařeném z ocelových profilů jsou instalovány a funkčně propojeny impulsní vodoměr, dávkovací čerpadlo, vstřikovací kus dávkovacího čerpadla a zásobní nádrž na chemikálie. Montážní firma se pouze připojí na vstupní a výstupní šroubení. Dávkovací bloky nabízíme také ve variantě duplexní dávkovací bloky DBD, kde jeden impulzní vodoměr řídí dávkovací frekvenci dvou v rámu nainstalovaných dávkovacích čerpadel.

Technické údaje:
viz katalogový list dávkovacích bloků DB
viz katalogový list duplexních dávkovacích bloků DBD.

Je povinností provozovatele zajistit průběžnou kontrolu kvality napájecí a kotelní vody a udržování jejich předepsaných chemických vlastností správným dávkováním korekčních chemikálií.
Za tímto účelem nabízíme provádění pravidelných kontrol chemického režimu energetických vod.
V rámci  chemického servisu nabízíme provést:

 • ochrana kotle a připojené soustavy proti úsadám a korozím nastavením chemického režimu na antiinkrustační a antikorozivní hodnoty kotelní vody 
 • provedení kontroly úpravny vody, seřízení ovládacího ventilu změkčovače a dávkovacích čerpadel
 • odběr vzorků oběhové vody a jejich analytické vyhodnocení
 • vyhodnocení výsledků včetně návrhu nápravných opatření
 • zajištění odběru veškerých prázdných nádob od chemikálií
 • při poskytnutí chemické kontroly a servisu je doprava chemie po ČR zdarma

Automatická úpravna vodyAUV 150 D

Alternativně je možno na kotelně, která není vybavena termickým odplyňovačem,  zařadit na úpravu napájecí a přídavné vody automatickou blokovou úpravnu AUV 150 D nebo větší (AUVxxxD dodáváme v 6ti velikostech, ve dvou provedeních – v provedení G3/4" pro průtok do 2,5 m3/h  nebo G1" pro průtok do 3,5 m3/h). 
V rámu svařeném z uzavřených ocelových profilů jsou instalovány hlavní technologické prvky - duplexní automatický změkčovač, dávkovací  čerpadlo na  směsný inhibitor řízené impulsním vodoměrem od průtoku vody, filtr mechanických nečistot – spolu s dalšími armaturami potřebnými k zajištění  dodávky kvalitně upravené vody.
Na základě objednávky může být automatická bloková úpravna AUVxxxD dále vybavena:

 • elektromagnetickým ventilem pro možnost automatického doplňování vody do systému při poklesu tlaku v systému nebo hladiny v zásobní nádrži (typ AUV xxD/EM)
 • potrubním oddělovačem pro bezpečné oddělení vody kontaminované inhibitory koroze od řádu pitné vody (typ AUVxxD/BA).
 • potrubním oddělovačem i elektromagnetickým ventilem (typ AUVxxD/BA/EM).

Technické údaje: viz kat. list AUV xx D automatické úpravny vody.

Nabídka úpravny vody pro kotelny o větším výkonu se odvíjí od typu kotlů a požadavků jejich výrobce na chemické vlastnosti napájecí vody a od kvality vstupní vody. V případě zájmu vypracujeme po zadání vstupních parametrů zdarma nabídku.